Contact Person:  GIN JIANG

Tel/Fax: +86 571 86873809

Mail Address: School of International Education(SIE), Hanghou Dianzi University, Xiasha Higher Education Zone, Hangzhou, 310018, China

E-mail: 
admission@hdu.edu.cn,


WeChat: studyathdu